Управен Одбор

 

Со Агенцијата за филм управува Управниот Одбор. Управниот Одбор го сочинуваат претседател и четири членови. Претседателот и членовите се лица иманувани од Владата на Република Македонија.

Состав:

Александар Касапинов, Претседател

Ацо Дуковски, член

Блерим Османи, член

Бојан Лазаровски, член

Георги Трајчев, член