ТимГорјан Тозија

Директор

e-mail: gorjan.tozija@filmagency.gov.mk

 

 

Даниела Станковска Плачковска 

Раководител на сектор за филмска дејност и меѓународна соработка и промоција

e-mail: daniela.stankovska@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 050

 

Билјана Лунга Филиповска

Советник за меѓународна соработка

e-mail: biljana.lunga@filmagency.gov.mk
тел: 076 339 572

 

Јулијана Андонова

Виш соработник за буџетска контрола

e-mail: j.andonova@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 080

 

Анита Стојческа

Виш соработник за филмска дејност

e-mail: anita.stojcheska@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 090

 

Трна Тодоровска

Виш соработник за нормативни работи

e-mail: trna.todorovska@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 130

 

Сенка Манева Димова 

Виш соработник за управни работи, авторско право и сродни права

e-mail: senka.maneva@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 060

 

Лидија Деспотовска

Помлад соработник за меѓународна соработка и промоција

e-mail: lidija.despotovska@filmagency.gov.mk
тел: 075 240 140

 

Вероника Бучковска

Помлад соработник за филмска дејност

e-mail: veronika.buchkovska@filmagency.gov.mk

тел: +389 77 759 442

 

Александар Добревски

Помлад соработник за нормативно правни работи

e-mail: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk
тел: 076 339 573

 

Билјана Кочковска

Архивар

e-mail: biljana.kochkovska@filmagency.gov.mk
тел: 076 397 745

 

Лепа Менкова

Благајник

e-mail: lepa.menkova@filmagency.gov.mk
тел: 076 397 744